Logo
Od stycznia 2017 transakcje gotówkowe w Polsce tylko do 15 tys. złotych

fot. Wikimedia Commons

20 sierpnia 2016 11:44

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą limitu transakcji gotówkowych. Od stycznia 2017 roku wszelkie operacje gotówkowe między przedsiębiorcami będą możliwe tylko do 15 tys. złotych, a nie jak do tej pory - 15 tys. euro.

Nowelizacji uległa Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Senat przyjął tekst ustawy bez poprawek. Art. 3 ust. 1 pkt 2. otrzymał brzmienie:

"Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji"

 

Paweł Jaworski
Źródło: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej